Hydraulické vyregulovanie TUV

POVINNOSŤ HYDRAULICKY VYREGULOVAŤ ROZVODY TEPLEJ VODY (ĎALEJ „TV“) UKLADÁ ZÁKON č. 476/2008 O EFEKTÍTNOSTI PRI POUŽÍVANÍ ENERGIE

Zákon ukladá vlastníkovi veľkej budovy s centrálnou prípravou teplej vody povinnosť zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody. Za splnenie uvedenej povinnosti v bytovom dome (ďalej BD) zodpovedá správca, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD uzatvorenú Zmluvu o výkone správy. Táto povinnosť sa prevedie zmluvou z vlastníkov na správcu.

Súčasný stav rozvodov TV z pohľadu cirkulácie
Nevyregulované okruhy rozvodu TV v BD sa vyznačujú nerovnomernou teplotou teplej vody na odberných miestach. Spôsobené je to chladnutím vody v potrubiach. Vzhľadom ku geometrii rozvodu a jeho nevyregulovaním, voda preteká vo zvýšenej miere cez bližšie stúpačky. Koncové rozvody majú dlhšiu trasu pre prúdiacu vodu. Z tohto dôvodu majú vyšší odpor, čo má za následok nižší prietok a vyššie vychladnutie. Problém ešte zvýrazňuje inkrustácia v potrubiach, ktorá je nerovnorodá. Spôsobuje ďalší nárast odporov v sieti.

Nežiadúce prejavy nevyregulovanej sústavy TV:

Nefunkčnosť cirkulácie je zapríčinená neusmernením cirkulačných prietokov v cirkulačnej sústave. Nefunkčnosť bola už daná pri výstavbe absolútnou absenciou prvkov, ktorými by mohli byť cirkulačné prietoky usmernené. V dobách nízkych cien energií a nemeraných spotrieb TV v bytoch sa nefunkčnosti cirkulačných sústav nevenovala pozornosť. Vysoká nemeraná spotreba TV a plytvanie TV spôsobovalo dostatočný pohyb vody v potrubí. Zavedením merania spotreby TV v miestach odberu sa spotreba TV zracionalizovala a odber TV sa podstatne znížil. Znížením spotreby sa podstatne znížil aj pohyb vody v potrubí.

Odstránenie nedostatkov cirkulácie z minulosti rieši hydronické vyvážanie cirkulačných prietokov nutných pre udržanie rovnakej teploty vo všetkých stúpačkách a v nastavení týchto prietokov metódami hydraulického vyváženia. Pri hydronickom vyvážení sa na pätách objektov a stúpačiek inštalujú vyvažovacie prvky a armatúry, ktorými sa priškrtí prietok v častiach, kde je postačujúci nižší prietok, čím sa zvýši prietok vo vzdialenejších častiach sústavy, teda tam, kde je potrebný.

Hydronické vyváženie je základnou podmienkou funkčnosti každej cirkulačnej sústavy, ak pod funkčnosťou rozumieme udržiavanie rovnakej teploty teplej vody v celej rozvodnej sústave.

Príčina porúch cirkulácie nie je len v koncových objektoch, kde je teplota TV nízka. Príčinou sú nadmerné cirkulačné prietoky v objektoch a stúpačkách bližších k zdroju teplej vody, teda v tých častiach, v ktorých nie sú a nikdy neboli problémy s teplotou vody. Bez obmedzenia cirkulačného prietoku cez tieto objekty a stúpačky nie je možné zvýšiť teplotu v koncových častiach sústav. Podmienkou stabilnej vyváženosti je spoľahlivé obmedzenie maximálnych prietokov v stúpačkách. Na dosiahnutie kvalitnej dodávky TV je nutné správne usmerniť prietoky do všetkých objektov a v objektoch do všetkých stúpačiek.

Súčasťou hydronického vyváženia je aj vytvorenie systému diagnostiky príčin porúch rozvodnej sústavy TV. Pomocou diagnostického systému je možné určiť „najslabšie miesto“ sústavy z hľadiska tlakových strát, na ktoré treba sústrediť pozornosť pri prípadnej rekonštrukcii, resp. je možné odhaliť iné skryté závady a zabrániť tak omylom a výmene potrubí na nesprávnom mieste a rúrami nesprávnych dimenzií.

Vyváženie rozvodov TV musí byť úplné. To znamená, že vyváženie len vonkajších rozvodov medzi odovzdávacími stanicami tepla a pätami BD nestačí. Bez vyváženia vnútorných rozvodov nie je možné garantovať udržiavanie teploty v koncových stúpačkách. Cirkulačný prietok, ktorý je dostatočný pre udržiavanie dostatočnej teploty vo všetkých stúpačkách pri vyváženosti vnútorných rozvodov, nemôže zabezpečiť dostatočnú udržiavanú teplotu v koncovej časti, ak jeho podstatná časť pretečie bezúčelne cez prvé stúpačky pri päte objektu. Nevyváženosť vnútorných rozvodov sa prejavuje tým viac, čím je objekt dlhší. Zhoršenie po vyvážení vonkajších rozvodov sa prejavuje najčastejšie v objektoch najbližších k zdroju TV, ktoré mali pred vyvážením nadmerné cirkulačné prietoky (práve nadmerná cirkulácia v týchto domoch bola príčinou nedostatočnej cirkulácie vo vzdialenejších častiach cirkulačnej sústavy.

Spolupráca pri zabezpečení vyváženia
Pri poruchách cirkulácie nestačí vykonať opatrenia len v objekte, kde sa porucha najviac prejavuje, ale nevyhnutne aj v rozvodnej sústave medzi zdrojom TV a objektom. Dodávateľ tepla má pri zabezpečení funkčnosti cirkulačnej sústavy kľúčové postavenie. Bez spoluúčasti dodávateľa tepla, resp. bez vykonania opatrení na zariadeniach dodávateľa tepla nie je možné vykonať hydronické vyváženie, resp. garantovať funkčnosť sústavy. Avšak len v spolupráci so všetkými priamymi odberateľmi je možné vykonať také opatrenia, aby vo všetkých stúpačkách vo všetkých objektoch bola udržiavaná rovnaká teplota TV. Dodávateľ tepla je garantom dodávky TÚV. Z tejto pozície:

Na vykonanie týchto opatrení musí dodávateľ tepla zabezpečiť projekt hydronického vyváženia.