Hydraulické vyregulovanie UK

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY V BYTOVOM DOME

 1. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy z pohľadu zákona

  Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) bol prijatý uznesením Národnej rady Slovenskej republiky 4. 11. 2008. Zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2009 s tým, že jeho ustanovenia je nutné splniť do 31. 12. 2013. Z pohľadu zákonných povinností uvedených v citovanom zákone je dôležité splniť si povinnosť uloženú v § 6, ktorou sa ustanovujú povinnosti pri spotrebe energie v budovách. Zákon uvádza, že povinnosť zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove – bytovom dome má len vlastník veľkej budovy. Pod veľkou budovou sa v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov rozumie budova, ktorej celková úžitková plocha je väčšia ako 1 000 m2. Zákon č. 476/2008 Z. z.  ukladá vlastníkom bytových a nebytových priestorov v bytovom dome povinnosť, aby zabezpečili a udržiavali hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu. Zákon v § 6, odsek 2 ďalej uvádza, že vlastník veľkej budovy môže uvedenú povinnosť previesť na správcu a to prostredníctvom zmluvy o výkone správy, čím je následne správca zodpovedný za splnenie zákonnej povinnosti. Zákon  správcovi nariadil v uvedenej veci konať, t. j. zrealizovať a následne aj udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu za odberným miestom. V úvodnej fáze je preto nutné zhotoviť projektovú dokumentáciu a následne zabezpečiť montáž a údržbu vyregulovanej vykurovacej sústavy.
   
 2. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy všeobecne

  Hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy sa má zabezpečiť, aby pri akýchkoľvek prevádzkových stavoch boli všetky vykurované miesta a teda všetci spotrebitelia tepla rovnako zásobovaní primeraným množstvom vykurovacej vody. Tým sa dosiahne tepelná pohoda v každom byte a nebytovom priestore podľa priania ich vlastníkov. Vyregulovaním sa nastavia naprojektované prietoky v celej budove úmerne jej tepelnej strate, vrátane nastavenia prietokov  v jednotlivých miestnostiach vzhľadom na ich momentálnu potrebu.
  Úspora tepla sa okrem hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v dome dosahuje realizáciou ďalších dvoch krokov:

  1. Montážou termostatických ventilov a termostatických hlavíc na všetky vykurovacie telesá - radiátory,
  2. Inštaláciou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá.

  V minulosti boli v bytových domoch vykurovacie telesá spravidla predimenzované a to približne o 30 %. To znamená, že vykurovacia plocha vykurovacieho telesa je vo väčšine prípadov dostatočná a je potrebné upraviť len tepelný výkon vykurovacieho telesa úpravou vykurovacej vody a to buď kvalitatívne, alebo kvantitatívne.

  Pri kvalitatívnej úprave ide o zmenu teplotného spádu vykurovacej vody. V minulosti sa spravidla používal výpočtový teplotný spád 90/70 °C. Úpravou teploty vykurovacej vody na nižšiu dostaneme menší výkon vykurovacieho telesa.

  Pri kvantitatívnej úprave ide o zmenu prietoku vykurovacím telesom, pričom táto zmena má vplyv na výkon vykurovacieho telesa.

  Na dosiahnutie potrebných parametrov vykurovacieho telesa je potrebné, aby vykurovacia sústava bola správne hydraulicky vyregulovaná. Nevhodné alebo úplne chýbajúce hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy spôsobuje zvýšenú spotrebu a nerovnomernú dodávku tepla do vykurovacích telies a je príčinou nepriaznivého prevádzkového stavu.

  Pri hydraulickom vyregulovaní je potrebné vybaviť vykurovaciu sústavu regulačnými prvkami a to najmä na vstupe do objektu, na každej päte stúpacieho potrubia, respektíve na každej vetve vykurovacej sústavy a pred každým vykurovacím telesom.

  Regulačnými prvkami na vstupe do objektu sú:

  • regulátory diferenčného tlaku
  • prepúšťacie ventily
  • regulátory prietoku
   
  Regulačnými prvkami na stúpacích potrubiach sú:

  • regulátory diferenčného tlaku
  • prepúšťacie ventily
  • regulátory prietoku

  Regulačnými armatúrami pred telesom sú:

  • regulačné ventily s termostatickou hlavicou,
  • regulačné armatúry do vratného potrubia.
    
 3. Postupnosť krokov pri hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy

  Prvým krokom realizácie hydraulického vyregulovania je projektová príprava - zhotovenie projektovej dokumentácie. Projektant preverí súčasný stav sústavy, dimenzie vodorovných rozvodov, stúpačiek, odbočiek, ich počty, ako aj počty a veľkosti vykurovacích telies, spôsob ich pripojenia so stúpačkami, atď.
  Na všetky odbočky navrhne regulačné ventily, alebo regulátory diferenčného tlaku.

  Druhým krokom realizácie hydraulického vyregulovania je montáž podľa projektovej dokumentácie. Pôvodné ventily na vykurovacích telesách sa zdemontujú a nahradia novými termostatickými ventilmi s termostatickými hlavicami a tieto sa prednastavia podľa naprojektovaných údajov. V suterénnych priestoroch sa na vertikálne odbočky namontujú stúpačkové regulačné ventily a nastavia sa na hodnoty uvedené v projektovej dokumentácií. Na odbočkách stúpačiek sa nainštalujú nové uzatváracie ventily tak, aby bolo možné stúpačky v prípade potreby odstaviť.

  Tretím krokom realizácie hydraulického vyregulovania je uvedenie do prevádzky, kontrola a doregulovanie sústavy.

Ako je zrejmé, hydraulické vyregulovanie je odborne aj technicky pomerne náročný proces a jeho úspešné riešenie vyžaduje dôslednú prípravu a spoluprácu skúseného projektanta, výrobcu tepla, správcu domu, dodávateľskej firmy a všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Výsledkom sú nižšie náklady na bývanie a lepšia tepelná pohoda.