Kontakty

Adresa: Tel. ústredňa / Havarijná služba: Mail:
Bytterm, a.s.
ul. Saleziánska 4,
010 77 Žilina
041 / 7249 100 podatelna@bytterm.sk

IČO       : 31584705
IČ DPH :SK2020448914
DIČ       :2020448914

Bankové spojenie:
Banka  :
0200 - VUB a.s.
č. účtu : 3022843432

zapísaná v OR OS Žilina, Odd. SA, vložkač.: 156/L
Správa bytového hospodárstva

Mesačný predpis,  kontá užívateľov a platby:
Zvaríková   7249603
Knošková   7249201
Fašianková   7249601
Fogadová   7249602
Evidencia a vymáhanie nedoplatkov:
Ing. Kuzníková    7249600
Vedúca odd. predpisu a platieb:
Bálintová   7249200
Rozúčtovanie nákladov – ročné vyúčtovanie:
Varadová   7249320
Montáž a pasportizácia pomerových rozdeľovačov nákladov (PRVN):
Perková   7249306
Stavy meračov a spotreby PRVN:
Seifertová   7249306
Tvorba a čerpanie fondu opráv:
Podhorcová   7249307
Evidencia nákladov na opravy osvetlenia, výťahu a STA
Klottonová   7249318
Hlásenie poistných udalostí a likvidácia škôd:
Turčáková   7249312
Zabezpečovani zdrojov ŠFRB
Ing. Valkovičová Daniela 0903 776 634 7243611
Maliarová Gabriela   7249106
Beláková Katarína 0903 557 921 7249116
Prevádzka bytových domov – technici :
Lipšer Ján – rajón Hájik 0903 556 615 7249111
Zimmermann Pavol – rajón Závodská cesta, Pri celulózke, Rajecká, Dlabača,J.Milca, Závodie,Lichardova, Suvorovova, Batislavská, Sasinkova 0911 903 109 7249115
Hodasová Daniela – rajón Vlčince 0903 541 813 7249512
Királyová Drahomíra -  rajón Hliny VII, VIII, staré mesto 0911 906 521 7249110
Horváthová Mária  - rajón Bulvár, Hliny 1,2,3,4,5,6 0911 906 515  7249510
Remšíková Katarína -  rajón Solinky, Bôrik, staré mesto centrum   7249511
Tepelné hospodárstvo:
Dispečing mesto (VS)   7631667, 7249614
Dispečing Hájik (VPK)   5662000
Dispečing Rondel - (MPK)   5623558
Dodávka tepla a teplej vody:
Sídlisko Hájik, Solinky a Vlčince   7249108
Sídlisko Hliny I - VIII a Mesto – malé plynové kotolne   7249109
Ekonomika:
riaditeľ    7249410
PaM    7249416
MTZ   7249673
správa nebytových priestorov   7249408
Ostatné:
Revízni technici:   7249406
 
Doprava   7249104
vedúci odd. dopravy 0903 556 607