Výroba a rozvod tepla

Všeobecne

Prioritou divízie tepelného hospodárstva, ktorá je súčasťou akciovej spoločnosti BYTTERM, je zásobovanie teplom a teplou vodou v bytovo-komunálnej sfére mesta Žilina. Ďalej poskytujeme služby spojené s prevádzkovaním tepelných zariadení a súčinnosť pri realizácii hydraulického vyregulovania domov a bytov.

V súčasnosti prevádzkujeme 81 tepelných zariadení, z toho:

Celkový výkon tepelných zariadení predstavuje 165 MW v členení:

Teplom zásobujeme viac ako 21 tisíc bytov a ďalšie nebytové priestory (školské a predškolské zariadenia, obchodné a administratívne budovy).
Celkovo až 89% tepla na vykurovanie a teplú vodu vyrábame vo výmenníkových staniciach a dodávame konečným spotrebiteľom. Potrebné teplonosné médium (hlavne paru) na výrobu tepla a teplej vody vo výmenníkových staniciach nakupujeme od Žilinskej teplárenskej,a.s.. Zostávajúcich 11% vyrábame a dodávame teplo na vykurovanie a teplú vodu z plynových kotolní.

Starostlivosť o energetické zariadenia

S výrobou a dodávkou tepla a teplej vody súvisí i technický stav jednotlivých tepelných zariadení. Vzhľadom k tomu, že tepelné zariadenia sú v nepretržitej prevádzke, počas celého roka prakticky priebežne riešime a udržiavame technologické zariadenia v plynulom chode. Realizujeme také práce, ktoré nemajú vplyv na plynulý chod tepelných zariadení, t.j. na dodávke tepla a teplej vody.
Týka sa to hlavne pretesňovania prírub, výmena tlakomerov, teplomerov, oprava obehových a cirkulačných čerpadiel, kondenzačných hrncov, opravy servopohonov, plynových kotlov, rúrkovnice, odstraňovanie nedostatkov po revíziach. To je len malá ukážka z množstva nevyhnutnej údržby, ktorú treba zabezpečiť a zrealizovať pre plynulý chod tepelných zariadení.
Finančný náklad, ktorý Bytterm,.a.s. vynakladá do potrebnej údržby tepelných zariadení a rozvodov, predstavuje každoročne cca 880.000,- Eur.

V letných mesiacoch, počas ktorých sa nedodáva teplo, sa realizujú také práce ako zabrusovanie ventilov, chemické čistenia bojlerov, kompletná údržba riadiacich systémov, výmena obehových čerpadiel, čistenie výmenníkov a filtrov, oprava a servis meračov tepla a teplej vody, práce spojené s hydraulickým vyregulovaním systémov, atď.

Predmetné práce zabezpečujeme vlastnou, prípadne dodávateľskou údržbou.

Každý rok sú prioritou v tepelnom hospodárstve investičné akcie. Modernizáciou tepelných zariadení a sekundárnych rozvodov sa celá zastaraná technológia nahrádza novou, t.j. modernejšou, ale hlavne úspornejšou, kedy sa v konečnom dôsledku zvyšuje nielen účinnosť daného zariadenia, ale i celková jeho hospodárnosť. Nemenej dôležitá súčasť predmetných modernizácií tepelných zariadení sú úspornejšie technológie z hľadiska spotreby elektrickej energie, so zabudovanými frekvenčnými meničmi. Ďalej pôvodné výmenníkové stanice plne modernizujeme na kompaktné odovzdávacie stanice s doskovými výmenníkmi tepla, s rýchloohrevom vody a s modernizovaným riadiacim systémom. U plynových kotolní dochádza plne k výmene zastaraných kotlov za účinne kondenzačné kotle.
Taktiež sekundárne rozvody tepla a teplej vody vymieňame za nové predizolované potrubia, ktorých kvalita oproti predchádzajúcim je neporovnateľná.
Tieto opatrenia majú značný vplyv na celkové znižovanie nákladov, mernej spotreby tepla, ako pri vykurovaní tak i pri teplej vode, pričom kvalita dodávok zostáva zachovaná.
 Bytterm,a.s. do modernizácie výmenníkových staníc, plynových kotolní a výmeny rozvodov investuje každý rok cca 900.000,-Eur

Merače tepla a vodomery

Neodmysliteľnou súčasťou na rovnomerné dodanie tepla a teplej vody ku konečným odberateľom je hydraulické vyregulovanie domu, bytu. Taktiež v rámci spotreby tepla a teplej vody sú podľa platnej legislatívy osadenia meračov tepla a teplej vody. Merače tepla sa postupne zabudovávajú od tepelného zariadenia, na päte (vstupe) objektu a v samotnom byte. Taktiež vodomery na spotrebu teplej vody sú osadené od tepelného zariadenia, cez meraciu stanicu na vstupe do objektu až po meranie u konečného spotrebiteľa. Všetky tieto merače a vodomery sa pravidelne meteorologicky overujú, ciachujú v zmysle vyhlášky č. 210/2000 Z.z. a zákona          č. 142/2000 Z.z., prípadne ďalšej platnej legislatívy.

Revízie

V oblasti revízií vykonávame pravidelné skúšky, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ďalej vykonávame pravidelné kontroly komínov plynových kotolní v zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z.z., prípadne ďalšej platnej legislatívy.

Dispečingy - riadenie tepelných zariadení

Celá nepretržitá prevádzka tepelných zariadení, okrem malých plynových kotolní, je riadená automaticky z centrálnych dispečingov – jeden pre VS a jeden pre plynové kotolne a KOS na sídlisku Hájik. V týchto VS a VPK sú použité moderné riadiace systémy s prenosmi na dispečingy. Dispečeri majú k dispozícií i havarijnú službu profesie kúrenár, meranie a regulácia.

Požiadavky vlastníkov bytov a odberateľov tepla:

Dispečing mesto (VS) – 763 16 67, 724 96 14
Dispečing Hájik (VPK) – 566 20 00
Dispečing Rondel - (MPK) – 562 35 58
Vrátnica – havarijná služba – 7232250, 763 33 96

Prečo teplo od nás?